Pensionskassens ledelse

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af 16 medlemmer, af hvilke tre udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af Kommunernes Landsforening, fem vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen, et medlem udpeges af Danske Bioanalytikere, et medlem udpeges af Danske Fysioterapeuter, et medlem udpeges af Ergoterapeutforeningen, et medlem udpeges af Kost & Ernæringsforbundet og et medlem udpeges af Jordemoderforeningen samt to særligt sagkyndige medlemmer, som udpeges af de deltagende organisationer. De to uafhængige bestyrelsesmedlemmer har særlige kvalifikationer inden for regnskab eller revision samt investering og forsikring. Desuden har de ledelseserfaring fra en finansiel virksomhed.

Bestyrelsen tilstræber en kønsmæssig lige repræsentation. Der var ved udgangen af 2017 ti kvinder og seks mænd i bestyrelsen.

Udpeget af Danske Regioner

 • Bo Libergren (formand), regionrådsmedlem
 • Ulla Astman, regionrådsformand
 • Thyge Nielsen, regionrådsmedlem 

Udpeget af KL

 • Paw Karslund, 2. viceborgmester

Udpeget af Kost & Ernæringsforbundet

 • Ghita Parry, formand Kost & Ernæringsforbundet 

Udpeget af Danske Fysioterapeuter

 • Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter

Udpeget af Danske Bioanalytikere

 • Bert Asbild, (næstformand fra 7. juni 2017), formand for DBio
  Udpeget af Ergoterapeutforeningen
 • Tina Nør Langager (næstformand til 7. juni 2017), formand for Ergoterapeutforeningen

Udpeget af Jordemoderforeningen

 • Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen 

Udpeget af Danske Regioner, KL, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Kost & Ernæringsforbundet

 • Anette Eberhard, direktør (særlig investeringssagkyndig)
 • Henriette Schütze, CFO, Nordic Tankers, (revisionsudvalgsformand)

Generalforsamlingsvalgt

 • Merete Ringsholt, bioanalytiker
 • Lone Høhne, ergoterapeut
 • Brian Errebo-Jensen, fysioterapeut
 • Mary-Ann Sørensen, kost- og ernæringsfaglig
 • Birgit Plough Jensen, jordemoder

Formanden for bestyrelsen vælges blandt de to medlemmer, der er udpeget af Danske Regioner, og næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Se bestyrelsesmedlemmernes CV på pka.dk.

Revisionsudvalg

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer.

Formand for revisionsudvalget er Henriette Schütze, som er CFO i Nordic Tankers Koncernen. Henriette Schütze opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision.

De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er Merete Ringsholt og Anette Eberhard. Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de to øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.

Bestyrelseshonorar årligt

Formandens honorar er 189.480 kr. og næstformandens honorar er 126.324 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 54.060 kr. Revisionsudvalgsformandens og den særligt investeringssagkyndiges honorar er 126.324 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 21.228 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S.

Honorar til Ghita Parry udbetales til Kost & Ernæringsforbundet, honorar til Tina Lambrecht udbetales til Danske Fysioterapeuter, honorar til Tina Nør Langager udbetales til Ergoterapeutforeningen og honorar til Lillian Bondo udbetales til Jordemoderforeningen.

Direktion

 • Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør 

Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet om PKA A/S.

PKA A/S

Pensionskassens daglige administration, PKA, ejes af tre pensionskasser: Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer.